ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

מרוץ שליחים חוף השרון6.5.17

תקנון במרוץ חוף השרון

לשון הקנון מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המגדרים

 

תנאי השתתפות

1.      ההשתתפות במרוץ חוף השרון מותרת למי שבמצטבר:

 

א. מקיים אימונים סדירים, מצוי במעקב רפואי, בריא וכשיר לרוץ את המסלול אליו נרשם.

 

ב. שילם את דמי ההשתתפות, חתם (הוא או הורה במקרה של קטין) על הצהרת בריאות ומופיע ברשימת המשתתפים.

 

ג. שנולד עד 6 במאי 2001, במסלול הרביעיות (גיל 16 ומעלה)

   או שנולד עד 6 במאי 1999, במסלול הזוגות (גיל 18 ומעלה)

 

(להלן "התנאים")

 

רץ שאינו עומד בכל התנאים, מנוע מלהשתתף במרוץ. רץ שאינו עונה לכל התנאים ובכל זאת רץ במסלול המרוץ, אינו משתתף במרוץ בשום צורה ולא יוכל לבוא בכל טענה כלפי המארגנים והוא לוקח בזאת כל אחריות שהיא, על עצמו ועל עצמו בלבד, כמי שהיה רץ במסלול בכל מועד אחר.

 

2.      רישום רץ מהווה הסכמתו לתנאים, לתקנון המרוץ וכן מהווה התחייבות להישמע להוראות מארגני המרוץ. מאגרני המרוץ – כל בעל תפקיד במרוץ.

 

3.      חל איסור על העברת ערכת משתתף לאחר, בין במכירה ובין בחינם.

 

ככל שתתבצע פניה למארגנים לצורך העברת ערכה בין רצים, זו תטופל על פי שיקול דעת בלעדית של מארגני המרוץ.

 

4.      חלה חובה לשאת מספר חזה בכל רגע נתון במרוץ וכך גם שבב מדידת הזמנים, שניהם ימסרו בחלוקת ערכות המשתתף לפני האירוע.

 

5.      ביגוד

א. כל רץ נדרש לרוץ עם בגדי ריצה, התואמים את מזג האויר, בדגש על כובע במקרה של יום שמשי.

ב. כל רץ נדרש להביא עימו בגדים יבשים להחלפה לשימוש לאחר הריצה, בדגש על בגדים חמים במקרה של מזג אויר קריר.

 

6.      למרות שתהיה שתייה בתחנות, כל רץ נדרש לשאת עמו מים ואף מזון כפי שצריך, על פי היכרותו את צרכיו ויכולותיו.

 

7.      כללי התנהגות בתחרות


א.   כל רץ לוקח על עצמו להישמע להוראות מארגני המרוץ, צבא ומשטרה וחוקי התנועה. רץ שלא ימלא אחר ההוראות או החוק יפסל.

 

ב. למארגנים שמורה הזכות למנוע ממשתתף להמשיך במירוץ במידה שיסברו שהרץ מצוי בסכנה בטיחותית ו/או בריאותית כלשהי.

ג. רץ שישליך פסולת לאורך המסלול יפסל. פסולת לרבות עטיפות ג'לים, חטיפים וכל צורה אחרת, הכל למעט השלכה כזו במרחק של עד 100 מטר מכל תחנה.

עם זאת כל רץ נדרש לעשות שימוש בפחי האשפה הסמוכים לתחנות.

 

ד. חריגה מאמות המידה של התנהגות ספורטיבית תגרור פסילה.

למשל: התנהגות בלתי הולמת כלפי מארגני המרוץ, רצים אחרים, מתנדבים, עוברים אחרים במסלול המרוץ, קיצורי דרך וכו'.

ה. ליווי רץ מותר על ידי רץ אחר. ליווי באופניים מותר רק לאחר חציית כביש 553. ליווי בכל כלי רכב אחר אסור בהחלט.

רוכב אופניים מלווה לא יפריע לרץ כלשהו ויתן זכות קדימה ויפנה את הדרך ואף יעצור בצד על מנת לאפשר לרץ לעקוף בבטחה.

ו. חל איסור מוחלט על עליית רץ לרכב כלשהו (לרבות דו גלגלי) בטרם סיים את קטע הריצה שלו. עלייה כזו תגרור פסילה של הקבוצה ופסילה של הרץ מלהשתתף באירועים הבאים של המרוץ. כך גם במקרה בו יתפס רץ מבצע קיצור דרך כלשהו של המסלול או מעשה אחר של רמיה.

 

8.      אין להכנס לשטח פרטי וחל איסור מוחלט לקטוף תוצרת כלשהי של חקלאי האזור.

 

9.      רץ שנאלץ לפרוש מהמרוץ מסיבה כלשהי ידווח למארגני המרוץ בעל פה או בטלפון וימתין להנחיות מהם. רץ שיעזוב את המסלול ללא הודעה למארגנים יחויב בהוצאות צוותי החיפוש שיכול ויוזנקו לחפשם.

 

10.  המסלול מסומן לכל אורכו בחיצים ובסרטים. אין לסטות מהמסלול המסומן. בכל צומת יש לאתר את הסימון הרשמי של מארגני התחרות ורק אז להמשיך.

 

11.  רץ מחויב לעבור דרך נקודות הביקורת האלקטרוניות. רץ שלא ייקלט במערכת, צפוי להיפסל. 

 

12.  רץ שלא סיים עד לזמן החיתוך, מתחייב בזאת להפסיק את הריצה, להודיע למארגנים שהפסיק וכן את מיקומו ולתאם הסעה לקו הסיום. עמדות המים והעזרה הראשונה יפסיקו את פעולתן לא יאוחר מזמן החיתוך והמארגנים אינם אחראים לשלומו של רץ שימשיך לרוץ על דעת עצמם.

 

 

13.  קטגוריות במקצים השונים:

 

·        קטגורית גיל של קבוצה נקבעת על פי גילו של המשתתף המבוגר ביותר בקבוצה.

 

 

מקצה 2 ק"מ – מקצה חוויה:

כל הגילאים

 

מקצה זוגות:

 

כל רץ רץ שני קטעים רצופים.

 

1. נשים / גברים / מעורב : 18 עד 22 (סה"כ 9 מקומות בפודיום)

2. נשים / גברים / מעורב : 22 עד 40 (סה"כ 9 מקומות בפודיום)

3. נשים / גברים / מעורב : 40+(סה"כ 9 מקומות בפודיום)

4. *משפחתית (3 מקומות בפודיום)

 

מקצה רביעיות:

כל רץ, רץ מקטע אחד.

 

1. נשים / גברים / מעורב : 16 עד 22 (סה"כ 9 מקומות בפודיום)

2. נשים / גברים / מעורב : 22 עד 40 (סה"כ 9 מקומות בפודיום)

3. נשים / גברים / מעורב : 40+(סה"כ 9 מקומות בפודיום)

4. *משפחתית (3 מקומות בפודיום)

 

* קטגוריה משפחתית (זוגות ורביעיות):

רצים ממשפחה אחת (ללא ריחוק רב): סבים, הורים, אחים, בני דודים     ראשונים או שניים. בכל מקרה אחר נתון יש לפנות למארגנים לצורך קבלת        שיקול דעת בלעדי של המארגנים.

 

 

14.  הגדרת קטגוריות:

16-22 : כל מי שנולד בשנת 1995 ועד וכולל שנת 2001

18-22 : כל מי שנולד בשנת 1995 ועד וכולל שנת 1999

23-40 : כל מי שנולד בשנת 1977 ועד וכולל שנת 1995

40+    : כל מי שנולד עד וכולל שנת 1977

 

 

 

15.  המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל קטגוריה ככל שלא יהיו בה 5 קבוצות לפחות. במקרה זה יצורפו הרצים בקבוצה מהקטגוריה המבוטלת לקטגוריה הקרובה לפי שיקול דעת המארגנים.

 

16.  למרות שהזמן הקובע לעניין מיקום רישמי הוא הזמן המוחלט (מרגע הזינוק) כל רץ יקבל גם זמן אישי (מרגע חציית קו הזינוק).

 

17.  זמן חיתוך לסיום התחרות – 5 שעות מרגע תחילתה.

 

18.  ערעורים יש להגיש עד חצי שעה מחציית קו הסיום, על טופס רשמי שיימצא בעמדות ההרשמה, ובצרוף 50 שקלים. במידה והערעור יתקבל הכסף יוחזר.

הסכמות

19.  המארגנים רשאים להשתמש בצילומים של האירוע ושל כל רץ, לפני, במהלך ולאחר הריצה לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

 

20.  שמו המלא של הרץ, קבוצת הריצה, הישוב, המסלול והתוצאה יפורסמו. במידה שרץ אינו מעוניין ששמו יופיע ברשימת הרצים, ניתן לפנות בדוא"ל:

sportweb@matnasim.org.il

או בטלפון: 073-2870286

 

21.  הרץ מצהיר שהוא מודע ומכיר היטב למסלול, את אופיו וקרא את תקנון האירוע.

 

22.  הרץ מצהיר בזאת כי כל מארגני האירוע והאחראים לו משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שיביא עמו וכי מוותר על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור לאירוע בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי. 

 

ביטול/שינוי הרשמה:

 

23.  ניתן לפנות לשם ביטול או שינוי ההרשמה עד ליום 28.4.17 בשעה 17:00, לכתובת דוא"ל:sportweb@matnasim.org.il

או לטלפון: 073-2870286

 

בפנייה יש לציין שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה / הרשמה.
דמי ביטול או שינוי שכרוך בתשלום יהיו בסך של 20 ש"ח.

 

ביטול/ שינוי האירוע

 

24.  ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יזכה רץ כלשהו לפיצוי כלשהו ולא להחזר כספי.


בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע, דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה.

 

25.  המארגנים רשאים לשנות את מסלולי המרוץ, זמן ההזנקה, מועד סגירת המרוץ, התחנות ותקנון זה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 

 

טיפול רפואי

26.  המארגנים יעמידו צוות רפואי הכולל רכבי פינוי. רץ אשר יזקק לפינוי לבי"ח ישא בתשלום עבור הפינוי לבי"ח.

 

 

27.  ט.ל.ח למארגנים שמורה כאמור הזכות לשינויים.

 

 

להורדת הצהרת הבריאות לחץ כאן!